Индекс на статията

Когато хората попитат "Какво искате" до момента по отношение на икономическия живот, можем разумно да отговорим, че искаме солидарност, разнообразие, справедливост и самоуправление, но само това не е достатъчно за отговор на въпроса.

Ако харесваме тези ценности, но защитаваме институции, чиято логика води до различни резултати от нашите или причиняват изобличаващи вреди в други отношения, както правят пазарите, корпоративната организация на труда и частната собственост, какъв е смисъла от реторическата привързаност към тези ценности? Казано по друг начин, Президентът може да говори идеално красноречиво, много красноречиво и с огромно чувство за добрите ценности. Аз обаче не съм впечатлен. Но, не защото ценностите, които той възпява са лоши, а защото институциите, които той приема, препоръчва и издига са противоположни на тези ценности.

Следователно, да, трябва да предлагаме добри ценности, но също така трябва да предлагаме набор от институции, които могат да направят предпочитаните ценности истински, без да застрашават икономическия успех.

И така, водени от целта да изпълним ценностите, които приехме, от какви институции се нуждаем в нашата икономика?

Работнически и потребителски съвети

Работниците и потребителите имат нужда от място, където да изразяват и следват предпочитанията си. Ако ще имаме самоуправление, трябва да имаме място, където работниците и потребителите да о упражняват. Исторически винаги, когато работниците и потребителите са се опитвали да установят контрол върху собствения си живот, те неизменно са създавали работнически и потребителски съвети, като средство да го установят този контрол и няма причина да не последваме този пример.

При ПарЕкон, въпреки че тези съвети по същество са като тези, които исторически са се появявали в борбите, има допълнителен изричен ангажимент към самоуправлението. Съветите в ПарЕкон са процедура за вземане на решения и начини за комуникация, които дават на всеки член степен на право на дума, пропорционално на степента, в която тя или той са засегнати.

Решенията на съветите могат да се вземат с правилото за мнозинството, три четвърти, две трети, консенсус или други възможности. Различните процедури могат да се използват за различни решения, включително по-малко или повече участници, използвайки различна информационна разпръснатост и процедури за дискусии или различни методи за гласуване и пресмятане.

Да вземем за пример издателска къща. Тя може да има екипи за различни функции като например промоции, издаване на книги, редакция и други. Всеки екип може да взима решенията във всекидневната си работа в контекста на по-общата политика, изработена от целия работнически съвет. Решенията за издаване на книга биха могли да включват екипи от сходни области и могат да изискват например две трети или три четвърти позитивен вот, включително и достатъчно врме за оценки и преоценки. Много други решения на работното място могат да са на принципа "един човек – един глас" за засегнатите работници или да изискват малко по-различно мнозинства или методи за отчитане и оспорване на резултатите. Наемането на работници може да изисква консенсус в работната група, че новия човек може да се включи, тъй като той/тя може да има огромен ефект върху групата, с която работи постоянно.

Идеята е, че работниците решават в групи от "загнездени съвети" (виж концепцията на проф. Стивън Шалом "ПарПолити") и екипи както по-обхватните, така и по-тесните решения на даденото работно място, както нормите, така и методите за вземане на решения, а след това и ежедневните  и по дългосрочно-ориентираните избори.

Това наистина не е толкова сложно на практика, сравнено с краткото описание. По-дългите презентации биха дали пояснили елементарността на операциите, ефективността и качеството на резултатите и други. Но тук е важно да се отбележи, че за пълно самоуправление, решенията на работното място по отношение какво да се произвежда, трябва да са повлияни от хората, засегнати от съответното производство. Тези, които ползват книгите на работното място, велосипедите или аптечките трябва да оказват влияние на производството им. Дори и тези, които не получават даден продукт, тъй като енергията, времето и активите са отишли за производство на книги, колела или аптечки, а не за производство на това, което те са искали, трябва да имат думата при решенията. И дори и онези, които са косвено засегнати например от замърсяването трябва да имат своето влияние. Но отразяването на волята на работниците с волята на другите участници в подходящ баланс е въпрос на разпределение на благата, а не на организация на работното място, а това влиза в нашата дискусия малко по-късно.

Възнаграждение на база усилия и жертви

Следващият институционален ангажимент на ПарЕкон е да се възнаграждават усилията и жертвите, а не собствеността, силата, дори резултатите, с оглед на по-рано дискутираните ценности. Но кой решава колко усилено сме работили? Ясно е, че нашите работнически трябва да решават в контекста на по-широката икономическа рамка, установена от всички икономически институции.

Ако работиш по-дълго и работиш ефективно, на теб се полага по-голяма част от социалния продукт.

Ако работиш по-интензивно, за социално полезни цели, пак имаш право на повече.

Ако работиш в по-тежки или опасни условия или по-скучни задачи, но все пак социално оправдани задачи, имаш право на повече.

Но не ти се полага повече по силата на собственост над средствата за производство, тъй като никой няма да притежава средствата за производство при ПарЕкон – те всички са обществена собственост.

Няма да ти се полага повече и ако работиш с по-добри оръдия на труда или произвеждаш нещо, което е по-ценено, или дори ако имаш лични качества, които те правят по-продуктивен или продуктивна, защото тези неща не изискват усилия или жертви, а вместо това късмет и дарба. Също така твоята работа трябва да е социално полезна, за да бъде възнаграждавана. Усилията, времетраенето и жертвите в производството на неща, които не са желани, не е възнагрждаем труд.

Разбира се, по-високият обем на производство е оценен и е важно средствата за постигането му да са осигурени, но няма допълнително заплащане за по-високия обем сам за себе си. Да моята по-дълга (като време) и по-усилена работа води до по-високи резултати, а по-високите резултати могат дори да бъдат разкриващ индикатор за по-големи усилия. Но докато продукцията често е релевантна като показател, абсолютното ниво на продукцията по същество не е средство за установяване на нивото на възнаграждение.

Ако произвеждам велосипеди, моето твърдение, че работя по-дълго или по-усилено, социално полезно, от части ще е видно от обема на производството ми. Но възнаграждението ми ще зависи от времетраенето и интензивността, не от действителната стойност на продукцията.

Възнаграждаването на база продукция не само не е морално оправдано, то е далеч от най-добрия начин за осигуряване на стимул за повишаване на продукцията, тъй като зависи от оръдията на труда, генетичните дадености, колегите и други фактори, върху които нямаме контрол. Ако сме загрижени за увеличаването на производството чрез осигуряване на стимули, трябва да възнаграждаваме усилията, вложени в социално полезен труд. Усилията са променливата, контролирана от работника, която влияе на производството. Не можем да подобрим генетичните си дарби. И докато ние можем да тренираме или да използваме по-добри оръдия на труда, и е важно да го правим, не трябва да възнаграждаваме производството, за да предизвикаме такава практика.

Но морално и по отношение на стимулите, ПарЕкон прави това, което има смисъл. Ние получаваме допълнително възнаграждение, когато го заслужаваме за нашите усилия на работа. Що се отнася до начина, по икономика предизвиква правилното използване на производствения възможности чрез правилно използване технологиите, организацията, ресурсите, енергията и уменията, това е въпрос на разпределението на благата, което все още предстои да бъде разгледано. Що се отнася до това как работническите съвети определят времетраенето на работата, интензивността, тежките условия, това отново (въпреки че има много възможни местни форми на определяне) става ясно нататък в изложението.

Балансирани работни комплекси

Нека предположим, че имаме работнически и потребителски съвети. Нека предположим, че също така вярваме в участието и дори в самоуправлението. Но нека предположим, че нашето работно място има типичното корпоративно разделение на труда. Какво ще стане? Ще запазим ли ценността самоуправление или ще имаме нужда от промяна в разделението на труда? Моля, обърнете внимание на подхода – ние изграждаме институционална визия, ръководени от моралния ни ангажимент към определени ценности.

Ако запазим корпоративното разделение на труда в нашето ново работно място, тогава около 20% от върха на корпоративното разделение на труда ще монополизират позиции за вземане на решения всекидневно и познанието, важно за разбирането какво се случва и какви възможности съществуват. Те ще поставят дневния ред. Решенията на мениджърите, инженерите, адвокатите, лекарите и други овластени актьори ще бъдат авторитарни. Дори работниците надолу по йерархията да имат формално право на глас в работническите съвети с оглед на самоуправлението, участието им ще бъде сам ода гласуват планове и възможности, предложени и дебатирани от групата на по-овластените работници, които аз наричам координаторска класа.

Изтощени и омаломощени от рутинната и повтаряща се работа, около 80% от работната сила няма да бъде повече от наблюдател с формално право на глас в работническите съвети. Те ще са способни само да кимат. Ще закъсняват, ще си тръгват рано, до момента, в които дори не се появяват. Защо да присъстват, когато волята на координаторската класа решава всички въпроси?

Когато работниците станат склонни да пропускат срещите на съветите и координаторите станат все повече и повече самовлюбени от своето превъзходство (което те виждат като персонално и естествено присъщо или поради усилена работа, а не поради позицията си в разделението на труда) с времето тази овластена група също така ще реши, че заслужава по-голямо възнаграждение, за да отглежда и възпитава великата си мъдрост. Тя ще се отдели не само по власт, но и по приходи и статус, разрушавайки самоуправлението и справедливостта, не поради зла воля, а поради позицията си в разделението на труда и въздействието върху отношенията и резултатите.

С други думи не е достатъчно да имаме само работнически и потребителски съвети, които се опитват да приложат самоуправлението и възнаграждението на база усилия и жертви. Ако на върха на тези институции имаме разделение на труда, което саботира усилията ни и прокарва класово разделение между обикновени работници и овластени координатори, нашите най-големи надежди ще се сблъскат със структурните последствия на начина на работа.

Както Адам Смит остро твърди, тъй като "разбиранията на голяма част от хората са необходимо формирани от стандартната им работа, хората, чиито живот е прекаран в изпълнение на няколко прости операции, от които ефектите също може би са винаги същите или почти същите, нямат случай да упражняват своето разбиране... и в общи линии стават толкова глупави и невежи, колкото е възможно за едно човешко същество". Дори и ефектите да не са толкова катастрофални, със сигурност човек, вършещ "няколко прости операции" няма да бъде равен капитан на икономическите резултати на тези, чиято работа ежедневно вдъхновява, информира, просветлява и ги овластява.

И така, каква е пареконовата алтернатива на познатото корпоративно разделение на труда?

За постигане на нашите ценности, се стремим да разширим прозренията на Уилям Морис, известен артист и писател от деветнадесети деветнадесети век артист и писател, който отбеляза, че в едно по-добро бъдеще, ние не бихме могли да имаме същото разделение на труда като сега. Ние би трябвало да се отървем от слугуването и чистенето на канали, клането и пренасянето на писма, боядисването на обувки и подстригването на косата като професии сами за себе си. Той е усещал, че трябва да работим в производството не, за да продаваме неща, а за да правим нещата по-красиви и за да забавляваме себе си и другите.

Морис е бил прав не само за промяната на мотивите за работа с оглед на посрещането на нуждите и развитието на потенциала на тези, които ще се наслаждават на продуктите извършването на работата, но също и за нуждата от промяна на работата по пътя към това постижение.

По тази причина ПарЕкон съвпада с идеята на Смит за инвалидизиращите ефекти на корпоративното разделение на труда и аспирациите на Морис за бъдещата работа. Поради тази причина Икономиката на участието използва това, което нарича "балансирани работни комплекси".

Вместо комбиниране на задачи така, че някои работни мета са силно овластяващи, а други отвратително затъпяващи, някои работни места дават познание и авторитет, докато други – затъпяване и подчинени и тези, които изпълняват определени дейности управляват като кооридинаторска класа, даваща си повече доходи и влияние, докато онези, които вършат повече ръчна работа се подчиняват като традиционни подчинени от работническата класа въз основа на влияние и доходи – ПарЕкон казва нека да направим всяко работно място сравнимо на всички останали по отношение качеството на живот и дори още по-важно – по отношение на овластяващите ефекти.

От корпоративно разделение на труда, което съхранява координаторска класа над работниците, ние се придвижваме към безкласово разделение на труда, което издига всички работници до пълния им потенциал.

Всеки човек има работа. Всяка работа включва множество задачи. Разбира се всяка работа трябва да е съобразена с талантите, възможностите и енергията на човека, който я извършва. Но при ПарЕкон всяка работа трябва и да съдържа микс от задачи и отговорности така, че общото качество на живот и особено общите овластяващи ефекти на работата да са сравними за всички.

В ПарЕкон няма хора, които са само хирурзи и хора, които само чистят болнични легла. Вместо това хората, които правят операции също така ще помагат в почистването на болницата и ще извършват и други задачи, така че сумата на всичко, което те правят включва справедлив микс от състояния и отговорности.

В ПарЕкон няма хора във фабрики, които само наблюдават изпълнението на операциите и други, които извършват само рутинни задачи. Вместо това хората във фабриките извършват балансиран микс от овластяващи и рутинни задачи.

В ПарЕкон няма адвокати и готвачи по поръчка или инженери и работници на поточни линии каквито ги познаваме днес. Всички задачи, свързани с тези професии разбира се трябва да се свършат, но при ПарЕкон те са миксирани и напаснати много по-различно отколкото при капиталистическото работно място. ПарЕкон има ново разделение на труда.

Всеки работник в ПарЕкон извършва микс от задачи в зависимост от неговите или нейните възможности и също така поема справедлива част от рутинните, досадните, интересните и овластяващите условия и отговорности.

Нашата работа не подготвя малка част от нас да управляват, а останалите да се подчиняват. Вместо това, работата ни справедливо подготвя всички да участваме в самоуправляваното производство, консумация и разпределение на благата. Работата подготвя всички ни да сме въвлечени разумно в самоуправлението на живота и институциите ни.

Сега, за да преминем към следващата институция ще зададем въпроса какво се случва ако имаме една нова икономика с работнически и потребителски съвети, правила за вземане на решение на принципите на самоуправлението, възнаграждение на основата на усилията и жертвите, също и балансирани работни комплекси – ако комбинираме всичко това с пазарите или централизираното планиране за разпределението на благата? Ще представлява ли това една добра икономика?


Разпределение на благата: пазарите и централизираното планиране

Първо, пазарите веднага биха разрушили схемата за възнаграждение. Те ще възнаграждават продукцията и силата да заграбиш вместо усилията и жертвите.

Второ, пазарите също така ще карат купувачите и продавачите да купуват евтино и да продават скъпо, всеки ограбвайки другия колкото е възможно повече в името на личното облагодетелстване и пазарното оцеляване. С други думи пазарите ще генерират антисоциалност.

Трето, пазарите изрично ще произвеждат незадоволеност, защото само недоволните ще купуват отново и отново, и отново. Така генералния директор на изследователските лаборатории на General Motors Чарлз Кетъринг представя ежегодните промени в моделите коли на компанията. Той казва следното: бизнесът се нуждае да създава "незадоволени потребители"; неговата мисия е "организираното създаване на незадоволство". Идеята е, че планираното остаряване ще прави клиента незадоволен от колата, която той или тя вече има.

Четвърто, цените в пазарната система не отразяват всички социални разходи и ползи. Пазарните цени вземат предвид само въздействието на работата и потреблението върху директните купувачи и продавачи, но не и на онези, които са периферно засегнати, включително онези, засегнати от замърсяването или от позитивни странични ефекти. Това означава, че пазарите рутинно нарушават екологичния баланс и устойчивост. Те обричат всички общности, без най-богатите на недостиг на вода, въздух, публични наличности и повече шум.

Пето, пазарите също така поизвеждат йерархия при вземането на решенията, а не самоуправление. Това се случва не само поради неравенство в богатството, преминаващо в неравенство във властта, но и защото пазарната конкуренция принуждава дори работни места, базирани на съвети да намаляват разходите си и да се стремят към пазарен дял, независимо от произтичащите от това отражения. За да се конкурират, дори работните места със самоуправлявани съвети, справедливо възнаграждаване и балансирани работни комплекси, нямат избор, освен да пренебрегнат дискомфорта, който намаляването на разходите причинява именно на онези хора, които те зачеркват, за да разберат кои разходи да намалят и как да генерират повече продукция за сметка на удовлетворението на работниците (а дори и на потребителите).

С други думи, за да се намалят разходите или иначе казано да се установи пазарна дисциплина, поради пазарната логика ще се появи координаторска класа, намираща се над работниците, която нарушава предпочитания от нас начин на възнаграждение и която концентрира в себе си власт, заличавайки самоуправлението и справедливостта, които ние желаем.

Т.е. под напрежението на пазарната конкуренция фирмата, в която аз работя, трябва да се опита да максимизира приходите си, за да продължи или да изтласка конкуретните фирми. Ако фирмата ми не направи това, ще загубим работните си места и ще имаме само справедлива бедност. Така че трябва да се опитаме да прехвърлим разходите си на другите. Трябва да търсим колкото може повече приходи, дори и чрез включване на прекомерно потребление. Трябва да намалим разходите си за производство, включително намалявайки комфорта на работниците и неправомерно засилвайки труда, за да спечелим пазарен дял, независимо от ползите и разходите за другите.

За да измислим и преследваме безмилостно всички тези пътища към пазарния успех, ние все пак ще имаме нужда и от мениджърски начин на мислене, стремящ се към излишък, а също и от свобода на мениджърите от болките, които техните решения причиняват. Така че наемаме приятели с подходящия груб и калкулиращ ум, каквито произвеждат бизнес училищата. Даваме на тези нови служители офиси с климатици и комфортно обкръжение. Казваме им, ок, намалете нашите разходи, за да осигурите дългия ни живот на пазара.

С други думи, ние налагаме на себе си координаторска класа, не поради природен закон и не поради някакъв вътрешен психологически мотив, а само защото пазарите ни карат да се поставим в зависимо положение от координаторски елит, защото в противен случай губим пазарен дял и приходи и евентуално фалираме.

Има и такива хора, които ще твърдят, че тези пазарни провали не са продукт на самите пазари, а на несъвършените пазари, които не са постигнали условието за съвършена конкуренция. Това е горе-долу като да кажеш, че болестите, причинени от приемането на арсен се появяват, защото никога не приемаме чист арсен, а само арсен, смесен с други добавки.

От друга страна, твърдението за перфектните пазари игнорира факта, че в истинското общество буквално няма такова нещо като съвършена конкуренция, така че разбира се, че винаги ще получаваме несъвършени пазари. Но дори още по-важно, това твърдение игнорира факта, че болните характеристики на пазарите, които описахме, не намаляват със засилване на конкуренцията. Това е вярно не само в нашия мисловен експеримент, но и на практика.

Исторически колкото повече икономиките са се приближавали до чистата пазарна система без намеса на държавата и с колкото е възможно по-малко сектори, доминирани от единични фирми или с колкото по-малко съглашения и съюзи е възможно, тогава отраженията върху обществото, които описахме по-горе са били най-лоши.

Например, рядко, а дори и почти никога не е имало толкова конкурентни пазари, като тези във Великобритания в началото на 19 век и въпреки това в люлката на тези почти перфектни пазари малки деца обикновено са умирали в мините и преработвателните предприятия на Черната Страна. Идеята е, че добре функциониращите пазари изпълняват различни икономически задачи, но иначе нямат високи постижения под каквато и да е форма. Те не се противопоставят, а дори улесняват културната и моралната извратеност.

Същият общ резултат на пазарното разпределение на благата, което разрушава ползите, искани чрез съвети със справедливо възнаграждаване и балансирани работни комплекси, са валидни исторически и за централизираното планиране, но по различни причини. Централизираното планиране издига централизирани плановици и техните мениджърски агенти на всяко работно място и след това, за легитимност и последователност, също така издига всички онези агенти в икономиката, които споделят същия тип поведение.

С други думи, централизираните плановици се нуждаят от местни агенти, които да придържат работниците към нормите, които плановиците поставят. Тези местни агенти трябва да са авторитарни. Тяхното поведение трябва да ги легитимира и да принизява останалите в сравнително подчинение. Следователно централизираното планиране, както и пазарите, също поставя координаторска класа, която управлява работниците, които от своя страна са подчинени не само на национално ниво, но и във всяко работно място.

Следователно проблемът за разпределението на благата, пред който сме изправени, когато се опитваме да постигнем добра икономика е, че (както видяхме в Югославия и СССР) дори и без частна собственост над средствата за производство, пазарите и централизираното планиране  разрушават ценностите и структурите считаме за достойни. Те заличават справедливо възнаграждение, унищожават самоуправлението, остойностяват продуктите ужасно погрешно, налагат тесни и противообществени мотивации и налагат класово разделение и класово господство – което означава, че те стъпкват и унищожат ценностите, които искаме да издигнем и развием.

Разпределението на благата е нервната система на икономическия живот. То е едновременно сложно и изключително важно. За да изградим нова икономическа визия, ние трябва да измислим механизъм, който може ефективно да определя и съобщава точна информация за истинските социални разходи и ползи на икономическите възможности и който може след това даде на работниците и потребителите влияние върху решенията, пропорционално на степента, в която те са засегнати от тези решения.

Желаните начини за разпределение на благата трябва да разпределят ресурсите, труда и продуктите му по гъвкав начин, който може да върне нещата към първоначалното им състояние в случай на непредвидени кризи или шокове. Този желан начин не трябва да хомогенизира вкусовете, а вместо това да спазва личните предпочитания, да предпазва неприкосновеността на личния живот и индивидуалността, да поражда социалност и солидарност и да посреща нуждите и възможностите на всички работници и потребители, вместо да превъзнася малцина. Това разпределение на благата трябва да работи без класово разделение и господство, а със справедливост и безкласовост, без авторитарност и непропорционално влияние на малцина, а със самоуправление за всички.

Самоуправлението на разпределението на благата не е малка амбиция, имайки предвид че почти всеки до известна степен е засегнат от всяко решение в икономиката. Във всяка институция – фабрика, университет, болница или някъде другаде – трябва да са представени много интереси при вземането на решения. Самата работна сила, общността в която се намира институцията, потребителите на стоките или услугите ѝ и институциите, които се стремят към същите ресурси. За да имаме демокрация,  още по-малко за да имаме самоуправление, предполага, че съществуват структури, които изместват и премахват частната собственост върху средствата за производство или ресурсите, но едно, но това също така включват всички засегнати страни подходящо при определянето на възможните пътища.

Докато частната собственост е проблематична, както критиците на капитализма винаги са сочели, по-дълбоките и може би по-смъртоносните злодеи, както накратко посочихме по-горе, са пазарите и централизираното планиране. Ние не само имаме нужда от "пряко демократични" работнически и потребителски съвети, о също и от връзки между съветите, които запазват и засилват демокрацията и спомагат демократичните решения наистина да са информирани и мъдри решения.

Планиране чрез координирано участие (партиципаторно планиране)

Нека предположим, че на мястото на разпределение на благата от горе надолу чрез централизирано планирани решения и на мястото на конкурентно пазарно разпределение от атомизирани купувачи и продавачи, ние се стремим към информирани, самоуправлявани, кооперативни преговори за вложените ресурси и крайните резултати на социално ангажирани агенти, всеки от които има право на глас пропорционално на степента, в която решенията им влияят, всеки от които има достъп до прецизна информация и всеки от които има точна подготовка, увереност, условия и мотивация за мотивиране, развитие, дебатиране и изразяване на предпочитанията си.

Наборът от атрибути на разпределението на благата, ако можем да създадем институции, способни да направят това нещо истинско, ще развиват едновременно концентрираното около съветите участващо самоуправление, възнаграждението на база усилия и жертви и балансираните работни комплекси, както ние желаем. Този набор също така ще осигури правилно оценяване на личните, социалните и екологичните въздействия и ще насърчава безкласовостта.

Планиране чрез участие (Participatory Planning) е замислено да постигне всичко това. При него работническите и потребителските съвети предлагат своите работни възможности и потребителски предпочитания в светлината на най-доброто налично и постоянно актуализирано знание за локалните и по-глобалните влияния на пълните социални ползи и разходи от техните избори.

Работниците и потребителите кооперативно преговарят относно вложените ресурси и крайните резултати. Това изисква двустранна комуникация за взаимно информираните предпочитания, използвайки това, което  наричаме индикативни цени (цени-индикатори), борд за подпомагане, кръгове за настройка към нова информация и други характеристики на планирането чрез участие, които позволяват на хората да изразяват, посредничат и усъвършенстват желанията си в светлината на обратната информация за желанията на другите хора.

Работниците и потребителите посочват чрез съветите си своите лични и групови предпочитания. Те научават какви предпочитания посочват другите хора. На всяка следваща стъпка те видоизменят предпочитанията си, имайки предвид нуждата за балансиране на личния задоволяващ ги модел на работа и консумация с изискванията на жизнеспособния общ план. Всеки/всяка се стреми към благосъстояние и развитие на персонално и колективно-групово ниво, но всеки/всяка може да подобри своята ситуация само действайки съобразно по-общата социална полза.

Както във всяка икономика, потребителите вземат предвид дохода си и сравнителните цени на наличните продукти, за да изберат какво желаят. Това се случва за индивидуалното потребление, групи, квартали и региони, всичко това чрез потребителски съвети. Работниците в своите работнически съвети посочват подобно на потребителите колко работа искат да извършат, имайки предвид търсенето на техния продукт и своите собствени предпочитания относно работа/почивка.

При планирането чрез участие никой няма интерес да продава продукти на инфлационно завишени цени или пък да продава повече, отколкото потребителите имат нужда, защото въвеждането на високи цени и увеличаването на продажбите над нивото, което задоволява хората, не е начина за спечелване на доходите. Нито пък има нужда от конкурентна борба за пазарен дял. Вместо това мотивите са просто да се задоволят нуждите и да се развият възможностите без да се губят активи или казано с други думи – да се произвежда това, което е социално приемливо и полезно, докато съвместно и в сътрудничество се постигат личните, както и останалите социални предпочитания. Това е вярно не защото хората изведнъж са станали светци, а защото кооперирането е доходоносно. Безсмисленото взаимно ограбване просто няма място в ПарЕкон.

Предпочитанията за исканото производство и потребление са обсъждани чрез средствата на специално разработени за целта механизми. Преговорите се случват в серия от планови стъпки. Всеки участник има интерес най-ефективно да използва продуктивните си възможности, за да посрещне нуждите си, защото всеки получава справедлив дял от произведеното, който се получава когато се увеличава общият социален продукт.

Всеки човек също така предпочита да прави инвестиции, които намаляват робския труд и подобряват качеството на осреднения балансиран работен комплекс, защото това е качеството на работа, което всеки получава средно.

Плановете разбира се постоянно се актуализират по усъвършенстват. Естествено има грешки и несъвършенства в ежедневните и годишните операции на Икономиката на участието. При ПарЕкон обаче отклоненията от идеалния избор възникват от незнание или грешка и по никакъв начин не облагодетелства систематично един сектор над другите. Сгрешените избори и отклоненията нямат ефекта на снежната топка и не се мултиплицират.

За избере своята роля и позиция в ПарЕкон, всеки се консултира със собствените си лични вкусове и таланти. Рабира се всеки човек ще пасва повече и е по-вероятно да бъде щастлив в някои занимания, отколкото в други и естествено ще избере първите. Въпреки това няма избор, който може да се направи индивидуално или групово-колективно, който да акумулира това, което другите членове на обществото ще считат за несправедлива власт, богатство или други обстоятелства.

Икономиката на участието създава контекст на безкласовост и социална солидарност. При ПарЕкон мога да получа по-добри условия на труд ако осреднения работен комплекс се подобри. Мога да получа по-високи доходи ако работя по-усилено и по-дълго със съгласието на колегите си или ако средния доход в обществото нарастне. Аз не само напредвам чрез солидарност с другите, аз също така влияя на всички икономически решения на работното си място, а дори и в останалата част от икономиката в степен, пропорционална на влиянието, което ми оказват тези решения.

ПарЕкон не само елиминира несправедливите диспропорции в бодатството и доходите, той постига справедливо разпределение на благата. ПарЕкон не кара хората да подценяват или накърняват живота на другите, а произвежда солидарност. ПарЕкон не хомогенизира крайните резултати/продукти/услуги, а генерира разнообразие. ПарЕкон не дава на една малка управляваща класа огромна сила, натоварвайки по-голямата част от населението с безсилие, а дава подходящо самоуправлявано влияние на всички.

Икономическата жизнеспособност и ценност на ПарЕкон са дебатирани в дълбоки детайли в книгата "Parecon: Life After Capitalism" (Verso Press), както и на сайта на ПарЕкон: http://www.zcommunications.org/znet/topics/parecon, включително и отговори на детайлни притеснения относно продуктивността, ефективността, стимулите, социалните отношения и много други.

Превод: Петър Пиперков

Издателска дейност

  • Проектът за автономия
  • Пряката демокрация на 21 век
  • Пропукай капитализма
  • Докато питаме, вървим

proektut-za-avtonomiq-frontcover Много хора у нас са чували за парижките бунтове през Май ’68, но малцина са запознатите с работата на Корнелиус Касториадис, определян от мнозина, включително и от Даниел Кон-Бендит, за идеен вдъхновител на бунтовните студенти от този период. Според Едгар

Read More

Пряката демокрация на 21 век Проект "Живот след капитализма" има удоволствието да представи третата си книга - сборникът "Пряката демокрация на 21 век", съставител на който е Явор Тарински. Книгата отново е част от издателската ни серия в издателство "Анарес", на което сме съоснователи. Първото й

Read More

Пропукай капитализма Проект "Живот след капитализма" има удоволствието да представи втората си книга! Книгата е "Пропукай капитализма" на Джон Холоуей и е част от издателската ни серия в новото издателство "Анарес", на което сме съоснователи. Тя е реалност и благодарение на сътрудничеството

Read More

Докато питаме, вървим Проект "Живот след капитализма" има удоволствието да Ви представи своята първа книга-сборник - "Докато питаме, вървим". Този сборник обединява най-стойностните материали, публикувани на уебсайта на проекта "Живот след капитализма" през първата година от съществуването му (април 2009 г. - април 2010 г.)

Read More

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.