"Radical Routes" (Великобритания) е мрежа от радикални кооперативи, чиито членове са отдадени на работата за позитивна социална промяна. Мрежата е изградена главно от жилищни кооперативи от различен размер (нито един не е с повече от 16 членове), няколко работнически кооператива и няколко социални центъра. Четири пъти годишно членовете на кооперативите се събират на определени срещи. Тези събития през уийкендите имат социална функция, но също така са и местата, на които се вземат важните решения. Това са отворени срещи и всеки е добре дошъл.

radical_routes_logo

Цели и принципи

Ето ни във Великобритания през 21 век, в свят, които не е направен от нас, но e формиран след хиляди години експлоатация и несправедливости.

Нашият свят е оформен от силите на алчността, капитализма и материализма, където максималното производство и оптималните печалби са енергично преследвани, правейки живота мизерия за много и излагайки нас и околната среда на риск.

Системата е кортролирана в основата си от богатите и силните, капиталистите и бюрократите, чрез използването на много механизми като собственост над икономиката (правейки хората роби на работата си) и контрол над медиите (създавайки пасивна култура).

"Radical Routes" е мрежа от кооперативи и индивиди, стремящи се да променят всичко това.

Искаме да видим свят, изграден на равенство и сътрудничество, където хората дават съобразно способностите си и получават съобразно нуждите си, където работата е вдъхновяваща и полезна и креативността се насърчава, където вземането на решения е отворено за всички без йерархии, където околната среда се цени и уважава с нейните права, а не се експлоатира.

Искаме да вземем контрола над всички аспекти на нашите животи. Въпреки това, тъй като не сме напълно в позиция на конртол, ние сме принудени да правим компромиси, за ад оцелеем.

Ние работим с целта да вземем контрол на нашите жилища, образование и работа чрез създаването на жилищни и работнически кооперативи и да си сътрудничим като мрежа.

Чрез получаването на контрол над тези сфери, ние целим да намалим зависимостта от експлоатиращи структури и да изградим сигурна база, от която да се противопоставим на системаната и да окуражим другите да го направят.

"Radical Routes" се разви от идея през средата на 80-те към вторичен кооператив, регистриран през април 1992. Пред 1986 година на кооператива "New Education Housing" бяха дадени на заем 7000 лири от поддръжници, за да издължат депозит за къща в Бирмингам.

От тази къща кооперативът "Radical Routes" се разви чрез различни образователни събития, разпространението на информация, желанието да търсим хора с подобни идеи и инвестиции от поддръжници в разрастващата се национална мрежа от сходни кооперативи и индивиди.

Формирането на вторичния кооператив осигури структура, с която да преследваме колективните си цели по-ефективно чрез промотирането и събирането на средства за членовете-кооперативи.

"Radical Routes" има ограничени ресурси и осъзнава, че конкретната работа по горепосочените цели е само част от валидните действия.

Специфичните цели, които преследваме са:

 • Създаването на жилищни кооперативи за подслоняването на хора и проекти с горепосочените цели;
 • Създаването на работнически кооперативи, които работят с горепосочените цели;
 • Промотирането и организирането на образование на участието чрез събития за споделяне на умения (и знания), събития за завземане на контрол, информационни материали и уъркшопи;
 • Увеличаването на финансите за установяване на контрол над ресурсите ни (собственост, технологии, земя...) чрез сътрудничество и икономическа свързаност на кооперативите;
 • Подкрепата на подобни проекти.

Част от дейностите, в които участват кооперативите в мрежата "Radical Routes":

 • Устойчиво използване на земята – пермакултура, възстановяване на земята, възстановяване на гори, отглеждането и дистрибуцията на органична храна
 • Комунални жилища
 • Комунални ресурсни центрове
 • Информация – радикални книжарници, публикуване на списания, как да създадем кооператив
 • Работа по кампании– екологични кампании, права на животните, не-насилствени преки действия
 • Международен мир
 • Надомно обучение
 • Електротехническ, водопроводна и лека строителна работа
 • Поддържащи услуги – счетоводство, компютърни услуги, обучения, работа в екип

Историята

"Radical Routes" израсна от малка група независими кооперативи, които се развиха през 80-те. Те подслоняваха хора, интерсуващи се от закупуването на земя, от която могат да старат различни проекти, но които бяха безработни или с ниски доходи. Когато ентусиазмът позволяваше бяха организирани събития относно вземането на контрол над животите ни. Имаше семинари как да вземем контрол над жилищата  и работата ни чрез създаването на кооператив. През 1988 мрежата взе името "Radical Routes" и започна да провежда тримесечни срещи. През 1991 приехме ролята на кооператив от втори ранг, което ни позволи да събираме инвестиции чрез национална етична инвестиционна схема. Преди това всеки кооператив набираше средства чрез приятели, роднини и поддръжници и когато бе нужно кооперативите заемаха пари едни на други. Чрез промотирането на дейностите на всички членове-кооперативи придобихме позитивно име и станахме по-атрактивни за различни инвеститори чрез разпределянето на средствата върху голям брой различни рисковани проекти, като с това намалихме риска от инвестиране в проект, който се проваля. В действителност "Radical Routes" никога не е загубила пари чрез разпаднал се проект, рекорд, който малко други могат да постигнат.

Ценностите и политиката на "Radical Routes"

"Radical Routes" подкрепя идеята хората да контролират дома и работата си чрез кооперативи, но особено силно подкрепя РАДИКАЛНИТЕ КООПЕРАТИВИ – тези, които се противопоставят на капиталистическите системи на йерархия, експлоатация и парите като власт. Ние подкрепяме кооперативи, които се противопоставят на разрушаването на околната среда, посветени на позитивна екологина перспектива и които подкрепят грасруутс съпротива срещу несправедливостите. Ние не сме фондация или комерсиална организация. От групите, които се включват, се очаква да са активни в "Radical Routes"; да допринасят с време, усилия и средства за покриването на разходите. Обемът на работа, очакван от групите-членове варира според размера на групата – към момента е между 2 и 3 часа седмично. Работейки за "Radical Routes", членовете помагат на себе си и на другите, давайки на повече хора същите възможносту. Предимството ни от тази система на взаимопомощ е, че кооперативите-членове могат да осигурят ефективна помощ едни на други. Много нужди и проблеми са общи за други групи и са разбирани като такива, поради което могат да бъдат решени ефективно. ВЗАИМОПОМОЩТА и ДОВЕРИЕТО са фундаментални в идеите на "Radical Routes".

С какво "Radical Routes" е по-различна?

"Radical Routes" е мрежа от независими кооперативи, която формира независим кооператив от втори ранг, т.е. кооператив на кооперативите. Всеки кооператив е собственост и е контролиран от членовете си. Финансирането е чрез усилията на членовете, инвестиции от обществото в заемни фондове, заеми от "Radical Routes" и (обикновено) от Триодос Банк и/или Кооперативната Банка и/или "Ecology Building Society".

за разлика от банка, която заема пари на, "Radical Routes" познава своите заемополучатели. Това означава, че има по-малък шанс от отпускане на лош заем. От 1992 до 2002 "Radical Routes" е заел пари в размер на 535 000 лири. Почти половината от тези заеми вече са напълно погасени успешно.

Всекидневната дейност на "Radical Routes" е спонсорирана от вноски от кооперативите-членове и от дарения. Пратие, инвестирани в "Rootstock" са използвани за даване на заеми на членовете на мрежата, които са регистрирани жилищни или работнически кооперативи, работещи активно за социална промяна. Всеки кооператив трябва да участва в дейността на "Radical Routes", да участва в дейности, които са в съзвучие с целите и принципите на "Radical Routes" и трябва да участва напълно във вземането на решения.

Как "Radical Routes" дава заеми

За да получи заем кооперативът-член трябва да покаже, че може да го изплати. Нужен е план, в който освен всичко друго да е показано и това как ще бъде изплатен заема. Молбите за заеми се разглеждат от финансовата група, която подготвя доклад за следващата среща, когато кооперативите-членове ще решат дали са съгласни със заема. Обикновено решенията за даване на заеми се вземат като всички други решения. Въпреки това има и "фонд за краткосрочни заеми", който може да отпусне малки заеми, които бързо могат да бъдат върнати. Това помага на работническите кооперативи да закупят ново оборудване или да се справят с парични трудности.

Как е организирана "Radical Routes"

По-голямата част от работата в "Radical Routes" е извършвана от работните ѝ групи, които са:

Финанси. Тази група се занимава с отчетите, даването на заеми и администрирането на инвестициите, вноските на кооперативите-членове и набирането на средства.

Секретарска група. Секретариатът поддържа и актуализира списъка на членовете и основните документи. Той компилира и изпраща печатните материали за тримесечните срещи на "Radical Routes".

Вътрешни комуникации. Тази група посещава заинтересованите кооперативи за представяне на мрежата. Освен това посещава съществуващите членове, за да наблюдава тяхното участие и/или да чуе техните притеснения и идеи. Групата за вътрешни комуникации организира бизнес-частта на срещите, като се убеждава, че има фасилитатори и хора, водещи бележки, както и организира уъркшоповете.

Публичност. Отговорностите включват: изготвянето на листовки и книжки; разпространението на информация за "Radical Routes"; администрирането на уеб-сайтовете (http://www.radicalroutes.org.uk и http://www.rootstock.org.uk).

Увреждания. Тази група цели да се увери, че срещите на "Radical Routes" са достъпни за всички и повишава вниманието относно въпроси, свързани с уврежданията в организацията.

Всички групи представят своята дейност пред членовете на мрежата и когато е нужно правят предложения в нашата политика или процедури. Всички важни решения обаче се вземат от всички членове.

Демократично вземане на решенията

Структурата на "Radical Routes" дава възможност на всеки кооператив-член или индивидуален участник да участва във вземането на решения. Това включва администрирането на нови членове, разпределението на средства от заемните фондове, промяна в политиката и бъдещото развитие на мрежата.

За да променят политиката кооперативите и/или работните групи изпращат предложения към Секретариата, коит да бъдат включени в дневния ред на следващата среща (срещите са 4 пъти годишно).

Дневният ред се изпраща на всички няколко седмици преди срещата и отразява вижданията на кооперативите.

Ако няма възражения предложението се приема. Където няма консенсус се насрочва събиране по време на голямата среща за обсъждане на въпроса и за търсене на консенсус. Ако не се постигне консенсус по време на срещата, предложението може да се представи на следващата такава. Ако възраженията към предложението не са разрешени до третата среща, то може да бъде подложено на гласуване.

На практика такъв дълъг процес без решение рядко се случва, винаги се търси консенсус и обикновено се постига; от както е създадена мрежата е имало само 3 гласувания.

Спешните въпроси могат да бъдат повдигнати като извънредни предложения по време на срещите. Решението, взето на срещата, след това се разпространява из кооперативите чрез записките от срещата. Кооперативите имат 18 дни да възразят срещу решението относно извънредното предложение.

Процес на вземане на решенията

Преди тримесечната среща

Кооперативите и работните групи изпращат предлоцения по отношения на политиката и развитието, молби за заеми и молби за включване в мрежата до Секретариата. Те след това са разпространени сред всички чрез дневния ред. Кооперативите се срещат, за да обсъдят горното и избират представител, който да изрази решението им на срещата. Този представител може и да е регионален. Ако ще бъде направено възражение на предложението, кооперативът, направил предложението, трябва да бъде уведомен от възразяващите.

По време на срещата

Представителите изразяват мнението на кооператива си по време на срещата. Ако не се постигне консенсус по съответното предложение, по-нататъчни срещи дискутират темата. Цели се нов консенсус. ако само един кооператив възразява, предложението се приема, освен ако втори кооператив не възрази в рамките на 6 седмици след срещата. Ако въпросът не се реши и остане за втора среща, той се приема освен ако един на всеки 12 кооператива (или повече) възразява. Най-накрая ако възникнат нови възражения, предложението може да бъде предложено на гласуване на трета среща. Това не важи за извънредни предложения (спешни предложения, променени по време на дискусиите или повдигнати в кратък срок по време на срещата). Те обаче трябва да бъдат върнати на кооперативите-членове за обсъждане.

След срещата

Записките от срещата са предавани на кооперативите-членове заедно с извънредните предложения. Кооперативите обсъждат въпросите, които изискват решение. Възражения по отношение на извънредните предложения трябва да бъдат направени в рамките на 14 дни. Нужно е само едно възражения, за да отпадне извънредно предложение.

В допълнение

Срещите включват много повече от описното по-горе. По-конкретно обучения и срещи по други теми. По-общо казано хората се събират, за да дискутират по-широки въпроси в "Radical Routes", споделят идеи и опит, правят нови запознанства, събират се с приятели и обикновено получават подкрепа и вдъхновение от хора със сходни цели.

Етични инвестиции

Етичното инвестиране е начин за спестяване и инвестиране на средства извън конвенционалните банки и строителните предприемачи. Ако държиш парите си на влог в капиталистическа банка или строителна инвестиционна компания, те ще бъдат използвани, зад а се спечелят пари чрез най-печелившата възможна инвестиция. Такива инвестиции могат да включват например производството на оръжия и военна екипировка, производството на цигари или инвестиране в неподлежащ на проверка мултинационален бизнес, който има силата да доминира над местните и народните икономики. Желанието да се направят пари на всяка цена допринася за разрушаването на природата и може да включва експерименти с животни. Не-етичните инвестиции поставят печалбата преди всичко.


rootstockRootstock

През 1999 година създадохме инвестиционния кооператив "Rootstock". Той е също така индустриална и взаимоспомагателна каса, т.е. може да кани хората да инвестират както "Radical Routes Ltd". Въпреки това за разлика от "Radical Routes", тук инвестициите приемат формата на дялове в "Rootstock". Самият кооператив не дава пари на заем сам по себе си; той закупува дялове в "Radical Routes" без право на глас, така че фактическото разпределение на фондовете е под демократичния контрол на самите кооперативи и им дава възможност да предприемат социално-полезни проекти. В крайна сметка, дяловете на “Rootstock" дават по-голяма гъвкавост на инвеститорите и по-големи ползи за кооперативите. Инвестирайки в "Rootstock", вие може да подкрепите кооперативни начинания много конкретно. Вместо често да показват по-малък размер на провалите от конвенционалните бизнеси, кооперативите често са дискриминирани от банки, когато кандидатстват за заеми. Мрежата "Radical Routes" е изградила връзки със симпатизиращи й банки и други заемодатели и е създала земен фонд. най-често това се използва за "заеми отгоре" за закупуване на оборудване. Въпреки че "Radical Routes" може да осигури едва 20% или 30% от покупната цена, тази вноска често е от съществено значение, за да може проектът да се задвижи. Фондът е особено успещен. "Rootstock" придвижва този успех още една крачка напред, осигурявайки на инвеститорите и поддръжниците тяхна собствена социална инвестиционна каса, която е движена на кооперативни принципи.

Услуги за членовете на мрежата

В допълнение към събирането на средства за членове на мрежата, "Radical Routes" развива гама от допълнителни услуги и дейности.

Събития относно вземането на контрол над животите ни. Периодично се провеждат курсове през уийкендите за осигуряване на практическа информация как да създадем кооператив, както и за други начини за само-овластяване и само-управление.

Обучения. Провеждат се обучения за ефективна работа на кооперативи. Те могат да включват теми като фасилитиране/подпомагане, решаване на конфликти и ефективно вземане на решения. Някои подобни обучения се провеждат на тримесечните срещи. Утвърдените кооперативи са щастливи да предадат информация и опит едни на други и на нови групи.

Социална подкрепа. Чрез свързване по време на срещите и чрез посещаване на други групи в мрежата, ние можем да научим повече за това какво правят кооперативите. Това ни дава по-добра възможност да помогнем и подкрепим едни други и да достигнем, развием и разпространим полезни позания. В мрежата могат да бъдат създадени специализирани групи по.

Регистрация и легална помощ. Кооперативите могат да бъдат регистрирани чрез "Radical Routes" бързо и по-евтино, отколкото през други агенции. Осигурена е легална помощ , област, в която "Radical Routes" има значителни знания и публикуваме брошури как да създадем жилищни и работнически кооперативи.

Съвети. Чрез голямата ни мрежа и публичност можем да отговорим на много запитвания от хора, желаещи да започнат жилищен кооператив. Мрежата "Radical Routes" е източник на съвети за хора, търсещи жизнеспособни социални алтернативи.

Включване в мрежата "Radical Routes"

За да се включи в "Radical Routes" една група трябва да е кооператив. Тя трябва да е съгласна с целите, принципите и политиките на мрежата и да е съгласна да извършва своята част от работата (обикновено включвайки се в някоя от работните групи). Групите-членове трябва също така да участват в дейностите, които са в съзвучие с целите и принципите на "Radical Routes", с индивидуални членове, работещи поне почасово по тези начинания.

В заключение, кооперативите-членове на "Radical Routes" са съгласни на общ стандарт на живот, който лимитира индивидуалните максимални разполагаеми средства. Тези политики са важни, тъй като насърчават по-структурирано коопериране и помагат на хората да работят заедно на обща база. Взаимопомощта е изложена на опасност от провал ако не се съблюдават пбщите стандарти. Солидарността се гради на избягване на големи неравенства.

Още информация

Регистриране на кооператив

Catalyst Collective Ltd 1 Gladstone Terrace, Lewes Road, Brighton, BN2 3LB. 01273 672186 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. http://www.eco-action.org/catalyst

Rootstock Ltd

50 Whateley Road, Handsworth, Birmingham, B21 9JD 0870 458 1132 http://www.rootstock.org.uk

Основни запитвания и Публикации

Radical Routes, 16 Sholebroke Avenue, Leeds, LS7 3HB 0113 262 9365. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Превод: Петър Пиперков

Издателска дейност

 • Проектът за автономия
 • Пряката демокрация на 21 век
 • Пропукай капитализма
 • Докато питаме, вървим

proektut-za-avtonomiq-frontcover Много хора у нас са чували за парижките бунтове през Май ’68, но малцина са запознатите с работата на Корнелиус Касториадис, определян от мнозина, включително и от Даниел Кон-Бендит, за идеен вдъхновител на бунтовните студенти от този период. Според Едгар

Read More

Пряката демокрация на 21 век Проект "Живот след капитализма" има удоволствието да представи третата си книга - сборникът "Пряката демокрация на 21 век", съставител на който е Явор Тарински. Книгата отново е част от издателската ни серия в издателство "Анарес", на което сме съоснователи. Първото й

Read More

Пропукай капитализма Проект "Живот след капитализма" има удоволствието да представи втората си книга! Книгата е "Пропукай капитализма" на Джон Холоуей и е част от издателската ни серия в новото издателство "Анарес", на което сме съоснователи. Тя е реалност и благодарение на сътрудничеството

Read More

Докато питаме, вървим Проект "Живот след капитализма" има удоволствието да Ви представи своята първа книга-сборник - "Докато питаме, вървим". Този сборник обединява най-стойностните материали, публикувани на уебсайта на проекта "Живот след капитализма" през първата година от съществуването му (април 2009 г. - април 2010 г.)

Read More

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.